ஆண்டு முழுவதும் வருவாய் பெற இறவை மற்றும் மானாவாரியில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அமைத்தல்In SCAD Krishi Vigyan Kendra
Vagaikulam, Thoothukudi District