பழ மரக்கன்றுகள்

     
ஒட்டுரக மா
ரூ.45/செடி
ஒட்டுரக சப்போட்டா
ரூ.45/செடி
ஒட்டுரக பலா
ரூ.50/செடி
ஒட்டுரக நாவல்
ரூ.45/செடி
குள்ள தென்னை
ரூ.70/செடி
         
   
தென்னை
ரூ.30/செடி
பாக்கு பனை
ரூ.100/செடி
பனை
ரூ.80/செடி
ராப்பிஸ் பனை
ரூ.150/செடி
கறிவேப்பிலை
ரூ.10/செடி
         
       
மாதுளை செடி
ரூ.25/செடி
வேப்ப மரம்
ரூ.12/செடி
     

 கால்நடைகள்

வயது /
இரகங்கள்
 
கிராம பிரியா அசில் வகை 
1 நாள் வயது ரூ. 35/கோழி ரூ. 35/கோழி 
1 வார வயது ரூ. 45/கோழி ரூ. 75/கோழி
2 வார வயது ரூ. 65/கோழி ரூ. 95/கோழி  
3 வார வயது  ரூ. 85/கோழி  ரூ. 115/கோழி 
4 வார வயது ரூ. 100/கோழி  ரூ. 130/கோழி
5 வார வயது  ரூ. 120/கோழி  ரூ. 150/கோழி
6 வார வயது  ரூ. 140/கோழி ரூ. 170/கோழி 

முழுவளர்ச்சி (Kg)

ரூ. 170/கோழி ரூ. 300/கோழி