பிப்ரவரி மாத பயிற்சி விவரங்கள்

 

1. 04 - 09.02. 19 - தென்னை மரம் ஏறும் பயிற்சி
2. 11.02.19         - ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை முறைகள்
3. 19.02.19         - களர் மற்றும் உவர் நில மேம்பாட்டு முறைகள்
4. 19 - 21.02.19  - காளான் வளர்ப்பு முறைகள்
5. 21.02.19         - விவசாயத்தில் இயந்திரங்களின் பங்கு
6. 22 - 23.02.19  - ஆடு வளர்ப்பு முறைகள்
7. 25.02.19         - பண்ணை கழிவு மேலாண்மை முறைகள்
8. 27.02.19         - மாடித்தோட்ட்டம் அமைத்தல் மற்றும் பராமரிப்பு முறைகள்
9. 27.02.19         - தென்னையில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுக்காப்பு முறைகள்

 

குறிப்பு

முன்பதிவு அவசியம்
பயிற்சி நேரம் காலை 10மணி முதல் 4மணி வரை
பயிற்சி கட்டணம் ரூபாய் 150
கட்டணத்தின் பேரில் விடுதி வசதி உண்டு