ஒருங்கிணைந்த மீன் வளர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள்In SCAD Krishi Vigyan Kendra
Vagaikulam, Thoothukudi District