சோளத்தில் வணிக ரீதியிலான மதிபுட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரித்தல்In SCAD Krishi Vigyan Kendra
Vagaikulam, Thoothukudi District