ஆகஸ்ட் மாத பயிற்சி விவரங்கள்

  1. 17.08.2018   - முருங்கை இலையில் இருந்து மதிப்பு சேர்க்கப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி

  2. 21.08.2018   - நீடித்த நிலையான வருவாய் கொடுக்கும் பழ மரங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்ப பயிற்சி

  3. 23.08 To 25.08.2018  - பண்ணை வருமானத்தை மூன்று மடங்காக ஒருங்கிணைந்த விவசாய உத்திகள்

  4. 28.08 To 29.08.2018   - சிறிய முதலீட்டில் அதிக வருவாயை உருவாக்குகின்ற தோட்டக்கலைத் துறையின் சுயதொழில் வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி

 

* அனைத்து பயிற்சிக்கும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்

* கட்டணத்தின் பேரில் விடுதி வசதி உள்ளது