அவரை சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் 
மண்: 6.5 - 8.5 pH கொண்ட நல்ல வடிகால் வசதிஉடைய மண், பருவம்: பந்தல் வகை பயிர் - ஜூலை - ஆகஸ்ட், செடி வகை பயிர் - வருடம் முழுவதும்  
மேலும் படிக்க >>>